PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

1. POŘADATEL

Jan Šamánek
sídlo: Bzenecká 4155/15, Brno, 628 00, Česká republika
IČO: 02882281
email: samankuv@gmail.com
tel: +420 732 827 063
Dále jako „pořadatel“.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se týkají seberozvojových akcí, workshopů a kurzů (dále souhrnně jen „akce“) nabízených na webových stránkách: behaviochange.com, citlivyrez.cz a nastromy.jdem.cz (dále jen „web“), pořádaných pořadatelem a stanovují podmínky přihlášení, platby a účasti na akcích mezi pořadatelem a objednavatelem služeb.

3. PŘIHLÁŠENÍ

Objednavatel služeb se přihlásí na akci odesláním přihlašovacího formuláře či objednávky na webu pořadatele nebo posláním přihlašovacího emailu pořadateli.

4. CENA

jednaná cena je cena uvedená u akce v přihlašovacím formuláři nebo na stránce události v okamžiku odeslání objednávky. Pořadatel není plátce DPH. Cena akce uvedená je tedy cena konečná (dále jen „kurzovné“). 

5. DOPRAVA A PLATBA

Kurzovné může účastník uhradit pořadateli bezhotovostně bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány – platbou kartou a platebními tlačítky bank. Bližší informace k platbě kurzovného obdrží účastník na svůj e-mail po odeslání přihlášky prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu. Místo na akci je účastníkovi rezervováno po připsání kurzovného na účet pořadatele. Zaplacením ceny se objednavatel služeb stává účastníkem akce a zároveň stvrzuje, že si obchodní podmínky přečetl, rozumí jim a souhlasí s nimi.

5.1 Informace o platební bráně COMGATE

Poskytovatelem platební brány je společnosti ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana). Platební brána COMGATE nabízí rychlý, pohodlný a bezpečný způsob placení na internetu. Platbu provedete přímo na platební bráně po dokončení objednávky, nebo vás brána přesměruje do internetového bankovnictví, případně na stránku, která odpovídá zvolené platební metodě v objednávce. Na stránce citlivyrez.cz díky platební bráně COMGATE nabízíme všechny nejpoužívanější platební metody včetně online platby kartou nebo platby přes online bankovní tlačítka. Většina plateb probíhá online, takže jejich vyřízení je otázkou několika minut. Po odeslání platby vám COMGATE zašle e-mail, ve kterém najdete odkaz pro sledování stavu platby, nebo ve kterém obdržíte instrukce pro dokončení platby. Všechny informace o vašich platbách včetně čísla platební karty jsou zabezpečeny šifrovanou komunikací a COMGATE s nimi nakládá v souladu s nejvyšším bezpečnostním standardem kartových asociací PCI DSS.

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám jsou tyto:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

6. STORNO PODMÍNKY

Účastník se může z kurzu odhlásit, a to elektronickou poštou na adresu pořadatele. Jaké jsou stornopodmínky:
Pokud se účastník odhlásí 15 dnů před před plánovaným začátkem akce, pořadatel vrátí účastníkovi 100 % kurzovného.
Pokud se účastník odhlásí 14 – 8 dnů před plánovaným začátkem akce, vzniká pořadateli právo na 50 % kurzovného.
Pokud se účastník odhlásí 7 – 0 dnů před plánovaným začátkem akce, pořadatel má právo na 100 % kurzovného.

Účastník za sebe může najít náhradníka. Storno poplatek se v tomto případě neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi. Pořadatel nemá povinnost náhradníka přijmout nebude-li splňovat fyzické a psychické nároky na akci.

V případě neúčasti účastníka na akci, která není řešená výše uvedenými způsoby, nebude účastníkovi poskytnuta žádná finanční nebo nefinanční náhrada.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.7. Prodávající neposkytuje na své zboží záruku. Zboží je možno vrátit dle platných zákonů ČR do 14 dní od nákupu bez udání důvodu, a to v původním stavu a obalu, a pouze pokud se nejedná o výrobek zpracovaný dle přání na zakázku kupujícího.

7.8. Při vyřizování reklamací se prodávající řídí předpisy platnými v ČR.

7.9. Pokud jde o produkt online-cest Workshopů citlivého řezu, kupující bere na vědomí a přijímá, že prodávající neslibuje ani nezaručuje žádný výsledek spojený s poskytovanými službami a obsahem. 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

Účastník se akce účastní dobrovolně.
Účastník nese po celou dobu trvání akce za sebe a za vše, co dělá plnou odpovědnost.
Pokyny pořadatele jsou pouze návrhy a doporučení, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení.
Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu akce vystaven fyzickému, psychickému i emocionálnímu zatížení.
Účastník se zavazuje informovat pořadatele o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.).
Účastník potvrzuje, že nemá závažné infekční onemocnění.
Účastník se zavazuje, že v průběhu akce nebude pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že pokud tento závazek poruší, může to být důvodem k ukončení účasti na akci bez možnosti vrácení kurzovného.
Účastník má právo ukončit svou účast kdykoliv v průběhu akce. V takovém případě se zaplacené kurzovné účastníkovi nevrací.
V případě zrušení akce ze strany organizátora se zaplacené kurzovné vrací v plné výši (nejpozději do 14 dnů od oznámení této skutečnosti účastníkovi).
Pořadatel si vyhrazuje právo nevyhovět zaslané přihlášce a odmítnout účastníkovi účast na akci. V případě, že v danou chvíli bylo již uhrazeno kurzovné, vrací se zpět v plné výši (nejpozději do 14 dnů od oznámení této skutečnosti účastníkovi).

9. PLATNOST

Obchodní podmínky jsou platné od 11. 1. 2023.

10. DOTAZY

V případě nejasností se prosím obraťte na email: samankuv@gmail.com.

11. OSOBNÍ ÚDAJE

11.1 Vážím si Vaší důvěry, se kterou své osobní údaje poskytujete, a je a bude s nimi nakládáno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 25. 5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

11.2 Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám: Zpracovávám osobní údaje, které mi sami poskytnete, především vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, případně název organizace, adresa či telefon. Dále zpracovávám osobní údaje poskytnuté mými klienty při nákupu služeb. Jedná se zejména o kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, adresa sídla, číslo platební karty, číslo účtu). Tyto údaje jsou nezbytné pro účely poskytování objednaných služeb a vedení účetnictví. V případě, že užíváte mé služby nebo prohlížíte mé webové stránky, mohu sbírat údaje o Vašich návštěvách mých webových stránek a užívání mých služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu a chování na webových stránkách behaviochange.com.

11.3 Jaké jsou vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů: pokud jako správce zpracovávám Vaše osobní údaje, máte právo se na mě kdykoliv obrátit a uplatnit právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používám Vaše osobní údaje. Dále máte právo na přístup a opravu údajů, na smazání údajů, právo vznést námitku a právo podat stížnost k dozorčímu orgánu. Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mě požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

11.4. Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny: vaše osobní údaje můžu poskytnout poskytovatelům služeb, kteří mi pomáhají s mou činností a provozem webových stránek a distribucí mých služeb a produktů k Vám, například zprostředkovatelům plateb, fakturačnímu systému, osobám řešícím moje účetnictví či jiným subjektům v souladu s příslušnými právními předpisy a z důvodu plnění zákonných povinností (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

11.5. Další způsoby ochrany vašich údajů: Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí současných moderních technologií. Pro zabezpečení stránek využívám certifikované zabezpečené připojení přes https. Emailové zprávy jsou kontrolovány na přítomnost virů. Moji případní zaměstnanci či spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou.